Фактори за развитие на туризма

Факторите за развитието на туризма могат да се сведат, определят и категориризират в следните точки:

 1. Продължаващият процес на глобализация, на вертикална и хоризонтална концентрация и диверсификация на капиталите в туризма;
 2. Ръст на международните туристически пътувания и приходите от туризъм, по висок от ръста на брутния вътрешен продукт на глава от населението;
 3. Засилване на конкурентната борба за преразпределение на туристическите пътувания и за разместване на пазарните позиции;
 4. Активно навлизане на Китай и Индия (всяка с население над 1 млрд. души), Русия и Япония и утвърждаването им като основни играчи в световния туризъм;
 5. Адаптиране на туристическия продукт съобразно промените в начина на труд и живот на обществото, към поведението, очакванията и предпочитанията на туристите.
 6. Преориентацията от „икономика на услугите” към „икономика на преживяванията” извежда на преден план туристическите атракции, анимацията и предлагането на национални туристически специфики. Поставя се акцент на автентичното, на типично националното начало по цялата верига на туристическото предлагане;
 7. Разширяване практиката на двукратно ползуване на годишната отпуска (лято – зима) и на увеличаване на дела на ваканциите, извън активния летен туристически сезон;
 8. Нарастване на търсенето на специализираните видове туризъм;
 9. Нарастване ролята на въздушния транспорт при туристическите пътувания за сметка на пътуванията с автобуси;
 10. Поставяне на новото строителство в туризма в зависимост от значимостта и многообразието на природните и антропогенни ресурси;
 11. Увеличаване конкурентната борба в сектора на качеството на туристическите услуги, независимо че обслужването все повече ще се интернационализира и уеднаквява чрез прилагането на международни стандарти и сертификати;
 12. Разширяване на мрежата от хотели, включени в хотелски вериги;
 13. Използване на туризма като средство за съхранение и оценка на природните ресурси, за комерсиализация и социализация на културното наследство. В бъдеще най-сериозното предизвикателство в туризма ще бъде балансирането между опазване на околната среда и икономическите ползи от туристическите дейност;
 14. Утвърждаване на информационните и комуникационни технологии като средство за драстична промяна в търговската и обслужващата дейност в туризма.

От изложеното в тази част на разработката се налага отново извода, че глобалната финансова криза не е единствения фактор, който въздейства върху туристическата индустрия. Като цяло туризъмът по своята същност предполага разнообразие от фактори, които съдействат за неговото развитие – възходящо или не толкова. Тези фактори са свързани както пряко с реалната среда, така и с действията на фирмите в бранша и държавата във връзка с туристическата интерпретация на ресурсите. Туризмът разчита на определени дадености и условия в България, но това как те ще се използват, за да се осъществи ефективна туристическа дейност зависи от фирмите и държавата, от техните конкретни управленски решения. В този смисъл ефектите, които световната финансова криза има върху бизнеса са също така зависими от реакцията на бизнеса спрямо тази криза. При вземането на тези решения определено трябва да се отчетат и фактори като световните тенденции в областта на развитието на туризма и предлагането на туристическите услуги. А сред тях важен въздействащ фактор е и кризата. Но не само тя.

Leave a Reply