Ползи от въвеждане в експлоатация на пречиствателни станции

Според действащата Директива на ЕС всички страни членки на Европейския съюз трябва да имат изградени и въведени в експлоатация пречиствателни станции, които да пречистват отпадъчните води преди заустването им във водоприемниците.

Благословени сме да живеем на планета, която има способността да се възстановява сама, но ако ние не и помагаме тя няма да може да се справи сама с всички вредни вещества и много скоро ще се стигне до екологична катастрофа. За да не допуснем това да се случи, ние като разумни и модерни хора сме длъжни да използваме пречиствателни станции, които да преработват и пречистват водите и така да помогнем не само на планетата, но и на самите себе си.

Изграждането и използването на пречиствателни станции е добър и ефективен начин да опазим околната среда и водите от замърсяване и в тази насока се полагат изключително големи усилия.

Научете повече тук: http://ecoteam-bg.com/bg/product/boilogichni-prechistvatelni-stancii

Какви за ползите от изграждането и въвеждането в експлоатация на пречиствателни станции?

Пречиствателните станции са съоръжения, които имат за основна задача да преработят и пречистят замърсените с вредни вещества, токсини и микроорганизми отпадъчни води, които се отделят както от промишлеността, така и от бита. Тези съоръжения са изключително важни, тъй като благодарение на тяхната работа водите, които се вливат в канализационните системи или направо във водоизточниците са пречистени от вредни за човека и природата вещества и микроорганизми.

Основните методи по които се пречистват и преработват отпадъчните води са биологични, химически и физически, като в зависимост от степента на замърсеността на водата методите, които се прилагат за нейното пречистване са различни.

Преминавайки през различните етапи на пречистване и преработка в пречиствателните станции замърсената, отпадъчна вода излиза пречистена и може да бъде зауствана в повърхностни или подпочвени води, като се спазват стриктно изискванията на законодателството и нормативните уредби по въпросите свързани с опазване на околната среда в съответните държави.

Утайките, които се съдържат в отпадъчните води се събират и обработват, като след обработката могат да бъдат използвани доста успешно за рекултивиране, ренатурация или за наторяване на земеделски земи и посеви. В случаи, когато опасните отпадъци не могат да бъдат отстранени остатъчните утайки се депонират или се изгарят